Cart 0
g1.jpg

Siri Eksplorasi Sains: Robot Kita

RM 21.90


Topik-topik yang terdapat dalam Robot Kita: Neural Kabur ialah Mesin Pintar?, Evolusi Pintu Tiket Automatik, Apakah Robot?, Robot yang Melakukan Kerja-kerja Berat, Robot yang Bertangan Sahaja, Robot Dua Kaki, Robot sebagai Teman, Batu Penunjuk Masa, Apakah Jam Paling Tepat di Dunia?, Adakah Beg Udara Dapat Melindungi Nyawa Ketika Kemalangan?, Ada Udara dan Matahari di dalam Bateri?, Kaca yang Berkabus dan Telus, Benang Pembersih Perut, Mekanisme Pencernaan dan Penyerapan, Adakah Cimpanzi Berketurunan Manusia?, Apakah Keturunan Dinosaur?, Larutan Akueus Pencipta Hidupan.